Teknisk mærkeoversigt

I cd-romversionen er tekstbasen mærket op ifølge SGML-standarden der er moderstandarden for XML. Tekster der er opmærket i henhold til SGML-standarden, er fuldstændigt dokumenterede, også hvad angår tegninventar, og er derfor uafhængige af bestemte computere eller styresystemer.

Siden udgivelsen i 2001 er XML-standarden blevet den dominerende standard for tekstmærkning på internettet, og de opmærkede tekster er nu blevet konverteret fra SGML til XML.

Der vil senere komme en version af basen med TEI-konsortiets mærkesæt.

Mærker som har en grafisk gengivelse der vises i Opera har signaturen *) i oversigten.

Mærker med signaturen **) er indsat automatisk i teksterne. Det drejer sig om grammatiske mærker. Idet mærkerne er indsat automatisk, kan de ikke anvendes uden omhyggelig korrektur.

Teknisk mærkeoversigt
Mærke Mærkets funktion
<DSST.SAM>
</DSST.SAM>
omkranser en eller flere tekster.
<DSST.DOK>
</DSST.DOK>
omkranser en tekst bestående af hoved og brødtekst.
<hoved></hoved> omkranser teksthovedet.
<broedtekst>
</broedtekst>
omkranser brødteksten.
<filnavn></filnavn> omkranser sgml-filens navn.
<titel></titel>*) omkranser primærtekstens titel, jf. tekstoversigten. Når der er tale om uddrag eller udvalg af en tekst, vil dette være anført efter titlen.
<forfatter>
</forfatter>*)
omkranser primærtekstens forfatter hvor denne er kendt, jf. tekstoversigten.
<aarstal>
</aarstal>*)
omkranser primærtekstens affattelsesår, jf. tekstoversigten.
<kilde></kilde>*) omkranser oplysninger om forlæggets udgivelsessted.
<afsnit></afsnit>*) omkranser oplysninger om det valgte udsnit af primærteksten.
<sidetal>
</sidetal>*)
omkranser sidetal. I tekstens generelle noter vil det være angivet om der er tale om registrators, forlægs eller primærtekstens sidetal.
<genopl></genopl>*) omkranser tekstens generelle noter. Her kan man bl.a. finde oplysninger om pagineringen, top- og bundtekster samt evt. afvigelser fra almindelig registreringspraksis.
<regtype>
</regtype>*)
omkranser registreringstypen. Det er enten Indtastning eller Skanning.
<regaf></regaf> omkranser oplysning om registrator af teksten.
<regdato></regdato>*) omkranser registreringsdato eller -år.
<korr></korr> omkranser oplysning om korrekturlæserne.
<a></a>*) omkranser tekst skrevet med antikva. Denne opmærkning er kun brugt hvor teksten ellers er sat med fraktur.
<ark></ark>*) omkranser midterstillet arksignatur. Står arksignaturen på samme linje som teksten, er mærkerne sat i direkte tilknytning til arksignaturen. Står arksignaturen på egen linje, evt. sammen med en kustode, er den registreret på egen linje.
<bcit></bcit>*) omkranser et bibelcitat. Bibelcitater er ikke krydschecket medmindre andet er nævnt i en note.
<bhenv></bhenv>*) omkranser en bibelhenvisning.
<bls/>*) angiver et blankt sideafsnit. Dette mærke er indsat hvis mere end ¼ af siden er blank.
<boen></boen>*) omkranser en bøn.
<cit></cit>*) omkranser et citat. Citater er ikke krydschecket medmindre andet er nævnt i en note.
<f></f>*) omkranser fremhævet skrift. Fremhævet skrift er brødtekst der skiller sig ud fra den øvrige brødtekst ved federe og/eller større skrifttype og/eller spatieret skrift.
<for></for>*) omkranser ord med forkortelsesmarkering. Forkortelser er ikke opløst.
<frk></frk>*) omkranser en opløst forkortelse i filologiske udgivelser.
<h></h>*) omkranser hævet skrift. Hævet skrift er skrift over linjen.
<henv></henv>*) omkranser en henvisning.
<i></i>*) omkranser et initial. Initialmærket har tilknyttet et attribut der angiver det antal linjer det strækker sig over.
<ku></ku>*) omkranser en højrestillet kustode. Står kustoden på samme linje som teksten, er mærkerne sat i direkte tilknytning til den. Står kustoden på egen linje, evt. i forlængelse af en arksignatur, er den registreret på egen linje.
<lak/>*) angiver en lakune. Lakunens størrelse er ikke registreret.
<lsk/>*) angiver lille skydning. Lille skydning er én tom linje.
<mar></mar>*) omkranser margintekst. Marginteksten er placeret før det første ord i den periode den støder op til. Efter slutmærket er indsat en ny linje. Selve marginteksten er registeret uden angivelse af dens linjeskift og orddelingsmarkeringer.
<mar.ins></mar.ins>*) omkranser margintekst der fungerer som tilføjelse til sætningen, dvs. ord der er tilføjet af forfatteren/skriveren i marginen.
<na></na>*) angiver nasalstreg over det omkransede bogstav. Forkortelsen er ikke opløst. Bogstaver med nasalstreger er layoutet med kursiveret skrift.
<nl/>*) angiver tvungen ny linje. Mærket er indsat så tekstens linjeskift er i overensstemmelse med forlæggets.
<note></note>*) omkranser en note. Notemærket har tilknyttet et attribut der angiver notens status: rno for registratornote, uno for udgivernote, ino for udgiverinterpolationsnote (udgivers tilføjelse og/eller rettelse til teksten), rino for registratorinterpolationsnote (registrators tilføjelse og/eller rettelse til teksten) og tno for tekstnote, en note i primærteksten. Hyppigt anvendte forkortelser i noterne er al for alternativ læsning, ul for usikker læsning, os for overstregning i forlægget samt us for understregning i forlægget.
<o></o>*) omkranser en overskrift eller en underoverskrift. Flere særskilte overskrifter i forlængelse af hinanden er registreret i hver sit mærke.
<orn/>*) angiver et ornament. Ornamentmærket har tilknyttet et attribut der angiver om der er tale om pynt eller udpegende funktion. I nogle tilfælde er ornamentmærket suppleret med en note der nærmere beskriver ornamentets funktion og/eller udseende.
<r/>*) angiver r-rotunda.
<si/>*) angiver registrators sideskifte eller forlæggets sideskifte. I tekstens generelle noter vil det være nævnt hvilken type der er tale om. Sideskiftsmærket har tilknyttet et attribut der angiver sidens nummer.
<sinr></sinr>*) omkranser primærtekstens sidenummerering.
<sp></sp>*) omkranser spalter. Spaltemærket har tilknyttet et attribut der angiver spaltens placering på siden, A for venstrespalter og B for højrespalter.
<stsk/>*) angiver stor skydning. Stor skydning er flere tomme linjer, dog mindre end ¼ af siden.
<tab/> angiver indrykning af linjen.
<usik></usik>*)

omkranser usikker læsning.

<atkon></atkon>**) omkranser at som konjunktion.
<derkon></derkon>**) omkranser der som konjunktion.
<deradv></deradv>**) omkranser der som adverbium.
<fin></fin>**) angiver finit form af modalverber og højfrekvente verber.
<hfv></hfv>**) omkranser former af de højfrekvente verber have, være, blive og vorde.
<inf></inf>**) angiver infinit form af modalverber og højfrekvente verber.
<infsm></infsm>**) omkranser infinitivsmærket at.
<mdv></mdv>**) omkranser former af modalverberne burde, gide, kunne, måtte, skulle, turde og ville.