Principper for tekstgengivelse

Alle tekster er registreret i WordPerfect og har været igennem 3 korrekturrunder. Tekster i fraktur er registreret ved indtastning mens tekster i antikva, så vidt det har været muligt, er registreret ved indskanning. Registreringen gengiver teksterne både ortografisk og typografisk så præcist som muligt. Dog er centreringer og skriftstørrelser ikke registreret. Orddelingsmarkeringer er gengivet med =, og orddelinger hvor det er åbenlyst at orddelingsmarkering er udeladt eller glemt, er markeret med ~. Kommaer er gengivet ved almindeligt komma.

Det lange s er registreret som et almindeligt s, og det lave s er gengivet som et kursiveret s. Digrafer er opløst således at sammenskrevet tz er gengivet med tz og &-digraf med et. Dobbelt-s er dog gengivet med ß. Stort I er gengivet med I medmindre andet er nævnt i tekstens generelle noter i teksthovedet.

Uanset størrelsen på mellemrum mellem ord i sætningerne er mellemrummet altid registreret med et enkelt anslag. Mellemrum der står mellem ord og interpunktionstegn, er ikke registreret. Indrykning i begyndelsen af et afsnit er uanset størrelse registreret med en enkelt tabulering. Indrykning der skyldes at et initial fylder flere linjer, er ikke registreret.

Til de registrerede tekstoplysninger er der knyttet forskellige grafiske repræsentationer. I mærkeoversigten ses en mere tekniske beskrivelse af hele mærkeinventaret.