Kildeliste

 • Titel: Danmarks gamle Folkeviser
  Trykkested og -år: København, 1853-1965
  Forfatter: Grundtvig, Svend

 • Titel: Danske Skæmteviser, efter Visehaandskrifter fra 16.-18. Aarh og Flyveblade
  Trykkested og -år: København, 1927-28
  Forfatter: Nielsen, Hakon Grüner

 • Titel: Danske viser fra Adelsvisebøger og Flyveblade 1530-1630
  Trykkested og -år: København, 1912-30
  Forfatter: Nielsen, Hakon Grüner

 • Titel: Anders Sørensen Vedels Hundredvisebog
  Trykkested og -år: København, C.A. Reitzel, 1993
  Forfatter: Vedel, Anders Sørensen
  Udgave: Faksimileudgave af udgave 1591, med indledning og noter af Karen Thuesen
  Universitets-Jubilæets Danske Samfund skriftserie;  nr. 515

 • Titel: Den 1. Part Tragica eller gamle danske historiske Elskoffs Viser, som ere lagde om saadan Kierligheds Øffvelse, som haffver taget en tragiske eller sørgelig Ende
  Trykkested og -år: København, 1657
  Forfatter: Vedel, Anders Sørensen

 • TitelIt hundrede udvaaldte Danske Viser om allehaande merckelige Krigs-Bedrifft, oc anden seldsom Euentyr, som sig her udi Riget ved gamle Kemper, naffhkundige Konger oc ellers forneme Personer begiffuet haffuer [Udg. af Anders Søffrensøn Wedel]: forøgede med det andet Hundrede viser  om danske Konger, Kæmper og Andre, samt hosføjede Antegnelser, til Lyst og Lærdom [ved Peder Syv]
  Trykkested og -år: København, 1695
  Forfatter: Syv, Peder