Metafysik

Teksterne beretter om mystiske hændelser, spådomme og drømmetydning. I flere af teksterne optræder troldfolk og andre overnaturlige væsner.

Tekster:

Beretning om en græselig Orm, som dend 10. Iulii 1720, og siden i Augusto 1721 skal være seet i Tønning Sogn i Skanderborg Amt i Nørre-Jylland. (1722) – andenhåndsberetning om en lindorm, der er set ved en høj i Tønning Sogn

En forskreckelig oc sand bescriffuelse, om mange Troldfolck: som ere forbrende for deris Misgierninger skyld, fra det Aar 1589. regnendis: Oc huad deris vdretning oc bekendelse haffuer været, mangen til en tro atuarsel. Desligeste om en Troldkarl ved naffn stumme Peder, huilcken som kunde giøre sig til en Varulff formedelst hans Troldoms Konst. Oc huorledis hand er grummelige henretted til Døde, vdi en By ved naffn Bøpper, tre Mile fra Colne, vdi det Aar 89. Oc huad ont hand haffuer bedreffuet. (1591) – om troldfolk og deres misgerninger, blandt andet om troldkarlen stumme Peder, som blev henrettet i 1589, fordi han kunne forvandle sig til en varulv

En meget artig Drømme-Bog, og Udleggelse paa Drømme, saa og hvilke Drømme man skal agte etc. (1725) – drømmetydninger og en drømmevise

Gamle Kierlingers Philosophi eller Spaadom, hvilcket de aff en halff Aars gammel Dreng erfaret, oc af en blind Qvinde, som det udi egen Person haffver set. Nockherhos er en kort Historie om en Qvacksalber oc en Ølsiug Gartner. (1676) – beskrivelser af forudsigelser; hvordan man kan tyde forskellige hændelser, og hvad man skal gøre for at få et tegn på, hvad der vil ske

Sandru ny Tiding: Som hafuer sig tildraget i næruerendis Aar, vdi Offuer Elsas, i en liden By, ved naffn Altkirch, 3 mjle fra Mulhusz, huorledis mand paa Kirckegaarden vnder 3. Lindetræer haffuer hørt en gantske sød, lifflig oc skøn Musicke, aff tre hellige Guds Engle, som haffde huer sin Basun i Haanden, oc vaare klædde vdi huide Klæder, som gaffue en skøn oc offuermaadig klar glantz fra sig, lige som Solen. Disligeste huad de ocsaa Propheteret haffue. Vdi sanguijsz forfattet: Trøstelig for Guds Børn, Men jammerlig oc forfærdelig for de Wgudelige oc wbodfærdige. Siungis met den thone: Hielp Gud at ieg nu kunde etc. (1616) – beretning om en overnaturlig hændelse fortalt på vers

NB: Teksternes titler fungerer som links til CLARIN-DK, hvor man vil blive bedt om at acceptere en licens for at få adgang til teksterne.