Historie

Teksterne beretter om dramatiske begivenheder i udlandet såsom krig, mord og ildebrand.

Tekster:

Berætning om det skrækkelige Mord, som een Catolisk Drabant paa een Luttersk Præst til Dreszden, den 21 Maji 1726. er øvet. (1726) – beskrivelse af et mord på en præst

Egentlig Beskrifvelse om den forfærdelige oc store ildebrand, som hafver varit i fem gandske Dage och moxen ødelagt den vitberømte och rige Stad London i Engeland, som er uddragen af en skrifvelse, kommen fra London, til en god Ven, hvor udi optægnis alle Stræder Gader och Kircker som ere lagde i aske. (1666) – øjenvidneberetning om brand i London og dens skader

Sandrue Beskriffuelse, Som tilforne icke er hørt, Om det forskreckelige Forræderi, huilcket imod den Stormectige Herre Iacobum den VI. Vdi Engeland, etc. Konning, hans Naadis Dronning, tuende Sønner, sampt alle Geistlige oc Verdslige Rigens Stender, som vdi almindelige Herredage til Westmünster paa Palatio skulle været forsamlet, Formedelst nogle Papister vdi forneffnde Rige er anrettet (…). (1606) – beskrivelse af et forræderi mod den engelske konge indeholdende blandt andet en advarsel til kongen, en domsafsigelse og en beskrivelse af "forræderne”

Tuenne sandrue, wbarmhiertelige oc Klagelige Tidende, oc beretning, om det gruelige Tirannj, som den Blodhund Muscouiteren haffuer bedreffuit i Liffland, i det Aar 1577. (1577) – to  skrivelser, der beretter om russernes indtog i Livland (Baltikum)

Tyrkens Tog til Rhodos 1480. (1508) – krigstog

NB: Teksternes titler fungerer som links til CLARIN-DK, hvor man vil blive bedt om at acceptere en licens for at få adgang til teksterne.