Medical science

Medical advices, especially about medical herbs.

Texts:

En kort Underretning om Præservation og Curation imod Pesten: Efter Hans Kongel. Majestets. allernaadigste Befaling, opsat af Facultate Medica, samt nogle af de erfarnste Medicis Praticis i Kiøbenhavn. (1709)

En nøttelig Legebog. Del A (1533)

Kort, simpel oc sandferdig Vndervjisning, huorledis den gemeine Mand oc Almue, Borger eller Bondestands, som huercken kand komme til at bruge Doctores eller Apotecker, næst Guds naadige Hielp dog selff kunde forekomme oc Curere den smitsomme oc besuærlige Siuge Blod-Soet. (1652)

Medicin Eller Læge-Boog (1633)

Medicin Eller Læge-Boog (1633)

Medicin Eller Læge-Boog (1633)

En Praeseruatiue oc foruaring mod Pestelentze (…) Och der hoss for en indgong oc beslut, en Aandelig Recept, oc Præseruatiue, som Doct: Petrus Palladius haffuer tilhobe screffuit aff den Helli scrifft, mod Pestelentze. (1553)

NB: The titles of the texts serve as links to CLARIN-DK where the original texts can be accessed.