History

Accounts of war, murder, and fires in foreign countries.

Texts:

Berætning om det skrækkelige Mord, som een Catolisk Drabant paa een Luttersk Præst til Dreszden, den 21 Maji 1726. er øvet. (1726)

Egentlig Beskrifvelse om den forfærdelige oc store ildebrand, som hafver varit i fem gandske Dage och moxen ødelagt den vitberømte och rige Stad London i Engeland, som er uddragen af en skrifvelse, kommen fra London, til en god Ven, hvor udi optægnis alle Stræder Gader och Kircker som ere lagde i aske. (1666)

Sandrue Beskiffuelse, Som tilforne icke er hørt, Om det forskreckelige Forræderi, huilcket imod den Stormectige Herre Iacobum den VI. Vdi Engeland, etc. Konning, hans Naadis Dronning, tuende Sønner, sampt alle Geistlige oc Verdslige Rigens Stender, som vdi almindelige Herredage til Westmünster paa Palatio skulle været forsamlet, Formedelst nogle Papister vdi forneffnde Rige er anrettet (…). (1606)

Tuenne sandrue, wbarmhiertelige oc Klagelige Tidende, oc beretning, om det gruelige Tirannj, som den Blodhund Muscouiteren haffuer bedreffuit i Liffland, i det Aar 1577. (1577)

Tyrkens Tog til Rhodos 1480. (1508)

NB: The titles of the texts serve as links to CLARIN-DK where the original texts can be accessed.